Prírodovedné predmety pre SŠ


Prírodovedné predmety

  • matematika (interná a externá časť maturitnej skúšky),
  • fyzika,
  • biológia,
  • chémia,
  • geografia,
  • informatika.

 

Príprava na komisionálne skúšky a reparáty.