Humanitné predmety pre SŠ


Humanitné predmety

  • slovenský jazyk (externá a interná časť maturitnej skúšky),
  • dejepis,
  • občianska náuka,
  • náuka o spoločnosti.

 

Príprava na komisionálne skúšky a reparáty.