Doučovanie detí s poruchami učenia


Doučovanie detí s nasledovnými poruchami učenia:

  • Dyslexia – porucha čítania,
  • Dysgrafia – porucha písania,
  • Dysortografia – porucha pravopisu,
  • Dyskalkúlia – porucha matematických schopností.