Kontaktný formulár


Vaše meno a priezvisko / zákonný zástupca (povinné)

Váš email (povinné)

Váš telefonický kontakt (povinné)

Prosím vyberte pre ktorý stupeň vzdelania potrebujete doučovanie

Predmet, ktorý potrebujete doučiť

Vaša správa

POUČENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV(25.05.2018):
Ochrana Vašich osobných údajov sa spravuje ustanoveniami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a/alebo zákona č. 18/2018 Z.z. resp. zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZOOÚ“), pričom Vaše práva sú upravené najmä v § 21 a nasledujúcich ustanoveniach ZOOÚ (od 25.05.2018 v článku 5 a článkoch 12 až 22 GDPR).

Osobné údaje poskytnuté prostredníctvom formulára dostupného na internetových stránkach EDUHELP s.r.o. (www.doucovaniekosice.sk), je spoločnosť s poukazom na § 10 ods. 3 písm. b) Zákona o ochrane osobných údajov oprávnená spracúvať aj bez súhlasu, nakoľko spracúvanie predmetných osobných údajov, ako osobných údajov podľa Zákona o ochrane osobných údajov, je nevyhnutné v predzmluvných vzťahoch, a/alebo na plnenie zmluvy, v ktorej dotknutá osoba podľa Zákona o ochrane osobných údajov, vystupuje ako jedna zo zmluvných strán.

Vyjadrením Vášho súhlasu s poučením o ochrane osobných údajov pre odstránenie akýchkoľvek pochybností vyhlasujete, že beriete na vedomie, že poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné na spracovanie Prihlášky a následne riadne plnenie Zmluvy, predmetom ktorej bude poskytnutie vzdelávacích služieb.